Facebook Twitter Youtube

Spletna Družina: Socialni teden 2021 vabi »onkraj našega sveta«

Pozornejši bralci Družine so se morda te dni že spraševali, kaj je z letošnjo izvedbo sicer tradicionalnega socialnega tedna, ki ga od leta 2009 spodbuja in usklajuje Socialna akademija: ali je tudi ta dogodkovna mreža, ki smo jo v Družini vedno spremljali, postala “žrtev” epidemijskih razmer?

Odgovor je seveda nikalen. Res je bil socialni teden doslej v koledar umešèen v zgodnejših terminih (sprva v septembru, nato sredi oktobra), letos pa so se pri Socialni akademiji odloèili za še nekoliko poznejšo èasovno umestitev, tako da bo 13. izvedba zaživela med 11. in 20. novembrom. Obièajno je bil to èas nekdanjih odmevnih Teoloških teèajev in nato Nikodemovih veèerov, vanj pa zdaj torej vstopa socialni teden kot pobuda, ki želi nadaljevati in še dodatno širiti prizadevanja za pretehtan pogled na družbene razmere z “orodji”, ki jih ponuja družbeni nauk Cerkve.

Kaj bo središèna tematika socialnega tedna 2021? Ko je že obièaj, jo razkriva njegova poslanica – letos nosil naslov “Onkraj našega sveta”. Tesno je povezana z družbeno okrožnico papeža Franèiška Vsi smo bratje, ki je bila osrednja tematika bralnih krožkov Socialne akademije. Kaj torej pomeni živeti/sobivati z drugaènostjo, posebej kot kristjani, kako v družbi graditi slogo, mir, dialog? To je le eno izmed izhodišènih vprašanj, ki so v sedanjih zaostrenih družbenih razmerah, zaznamovanih s stopnjujoèo se polarizacijo in radikalizacijo, aktualna, da bi bolj ne mogla biti.

Zavedanje o pomenu teh vprašanj je dozorevalo že ob lanski izvedbi socialnega tedna. Spomnimo: pogovor, ki smo ga za Družinine tiskane in spletne edicije pripravili s koordinatorjema socialnega tedna Matejem Cepinom in Jankom Korošcem, smo naslovili prav v tem duhu: “Protitelesa proti polarizaciji”.

Iskanje teh protiteles se bo torej s pomoèjo spoznanj, ki jih prinaša okrožnica Vsi bratje (v njej papež Franèišek med drugim piše o pojmih, kot sta “družbeno bratstvo” in “politièna ljubezen”) nadaljevalo tudi letos. Izziv za ta razmislek pa ponuja že omenjena poslanica socialnega tedna 2021, ki v izhodišèe postavlja diagnozo razdeljenega sveta: “Vas je v zadnjem èasu kdaj prizadelo mnenje, nasprotno vašemu? Se vam je že zgodilo, da niste želeli zaèeti pogovora o temi, ki razdvaja? Z razvojem informacijske tehnologije so delitve dobile prostor, ki ga doslej še niso imele. Na svetovnem spletu smo vedno bolj napadalni, stališèa pa izražamo bolj grobo, kot to delamo v živih stikih. Vedno bolj tudi izbiramo ljudi. Tiste, ki so nam po godu, sprejemamo. Tiste, ki se nam zdijo neprijetni ali nas ranijo, pa odstranjujemo iz svojih življenj. Skupaj ostajamo le podobno misleèi in se zapiramo za obzidja. Kar prihaja od zunaj, nam pogosto ni znano in nas ogroža. Sèasoma zaprti krogi tudi krepijo širjenje nepreverjenih informacij, pospešujejo predsodke in podžigajo sovraštvo.”
Kako iz teh razmer? Pobudniki socialnega tedna 2021 jim kot zdravilno nasprotje postavljajo izziv, ubeseden v vprašanju: “Si upamo sanjati svet edinosti, bratstva, dialoga in medsebojnega zaupanja? Si še predstavljamo svet, v katerem bomo vsi, èeprav z razliènimi pogledi, sopotniki pri spoznavanju iste skupne stvarnosti?”

Pot do takega sveta vodi predvsem preko odprtosti za drugaènost, sprejemanja drugaènih mnenj, pri èemer pa ni treba zanikati svojih. “Potrudimo se najprej razumeti smisel tega, kar drugi govorijo in delajo, pa èeprav tega ne sprejemamo kot lastno preprièanje. Vedno išèimo skupne toèke, predvsem pa nikdar ne prenehajmo delati skupaj, z ramo ob rami,” spodbuja poslanica socialnega tedna 2021, hkrati pa vabi h konkretizaciji te drže skozi solidarnost in služenje – prav pristno služenje namreè nikoli ni ideološko, saj namreè “služimo ljudem, ne idejam”.
“Stopimo onkraj našega sveta! Bodimo tisti, ki prièujejo in ne tisti, ki preprièujejo!” s sklepno mislijo k dejavni povezovalni drži v èasu polarizacije klièe poslanica letošnjega socialnega tedna. Ali se prepoznate v tem klicu? Bi želeli tudi sami postati del dogodkovne mreže socialnega tedna 2021? Stopite v stik s Socialno akademijo. Na spletni strani letošnjega socialnega tedna je med drugim pripravljen tudi obrazec za prijavo dogodka.